กรอบ เกณฑ์และเครื่องมือ


มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้  1.1  มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ (สมศ. 1.1)
                                ผู้เรียนปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษาและสังคม ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านการเรียน ครอบครัว และสังคม ตามบทบาทหน้าที่จนสำเร็จ และดำเนินชีวิตตามหลักธรรม      ของศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ
เกณฑ์การพิจารณา
                1.1.1      ร้อยละของผู้เรียนที่มาโรงเรียนทันเวลา
                1.1.2      ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาโดยเฉพาะการเข้าแถว
                               เคารพธงชาติ และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
                1.1.3      ร้อยละของผู้เรียนที่สนใจกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย
                1.1.4      ร้อยละของผู้เรียนที่แต่งกายเรียบร้อยในสถานการณ์ต่าง ๆ
                1.1.5      ร้อยละของผู้เรียนที่เดินผ่านครูและผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ
                1.1.6      ร้อยละของผู้เรียนที่มีมารยาทในการรับประทานอาหาร
                1.1.7      ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศาสนา, พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ผู้เรียนต่ำกว่า ร้อยละ 50
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
50-74 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
75-89 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา

ตัวบ่งชี้  1.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต (สมศ. 1.2)
                                ผู้เรียนไม่นำทรัพย์สินและสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเองโดยพลการ และปฏิบัติตนตรงตามความเป็นจริงทางกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
เกณฑ์การพิจารณา
                1.2.1      ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบและไม่ลอกการบ้าน
                1.2.2      ร้อยละของผู้เรียนที่ทรัพย์สินไม่สูญหาย
                1.2.3      ร้อยละของผู้เรียนที่พูดแต่ความจริง (ไม่โกหก)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ จากค่าร้อยละเฉลี่ย

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ผู้เรียนต่ำกว่า ร้อยละ 50
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
50-74 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
75-89 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ตัวบ่งชี้  1.3  มีความกตัญญูกตเวที (สมศ. 1.3)
                               ผู้เรียนปฏิบัติตนในการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือภารกิจการงาน ประพฤติปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนที่ถูกต้องและเหมาะสม ตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบัน
เกณฑ์การพิจารณา
                1.3.1      ร้อยละของผู้เรียนที่รัก เคารพ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณ
                               อย่างเหมาะสม
                1.3.2      ร้อยละของผู้เรียนที่ระลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ และแสดงออกด้วยการเอาใจใส่ดูแล
                               และช่วยเหลือผู้มีพระคุณ
1.3.3          ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  จากค่าร้อยละเฉลี่ย

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ผู้เรียนต่ำกว่า ร้อยละ 50
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
50-74 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
75-89 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
               
ตัวบ่งชี้  1.4  มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม  (สมศ. 1.4,1.6)
                               ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและด้อยโอกาสกว่าตนเอง รู้จักการให้และการรับอย่างมีเหตุผลและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
เกณฑ์การพิจารณา
                1.4.1      ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักการให้เพื่อส่วนรวมและเพื่อผู้อื่น
                1.4.2      ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงการมีน้ำใจ หรือให้การช่วยเหลือผู้อื่น
                1.4.3      ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักแบ่งปันทรัพย์สิน หรือสิ่งของเพื่อผู้อื่น
                1.4.4      ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญตนเพื่อส่วนรวม
                1.4.5      ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่น
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  จากค่าร้อยละเฉลี่ย

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ผู้เรียนต่ำกว่า ร้อยละ 50
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
50-74 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
75-89 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา


ตัวบ่งชี้  1.5  ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  (สมศ. 1.5)
                               ผู้เรียนมีพฤติกรรมการใช้เวลา เงิน และทรัพย์สิน ทั้งส่วนตนและส่วนรวมตามความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเกิดประโยชน์คุ้มค่า มีจิตสำนึกสาธารณะ และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เกณฑ์การพิจารณา
                1.5.1      ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้ทรัพย์สิน และสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
                1.5.2      ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
                1.5.3      ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมการประหยัด (เช่น กิจกรรมรีไซเคิล เป็นต้น)
                1.5.4      ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้น้ำไฟ และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทั้งของตนเองและของส่วนรวม
                               อย่างประหยัดและรู้คุณค่า
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  จากค่าร้อยละเฉลี่ย

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ผู้เรียนต่ำกว่า ร้อยละ 50
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
50-74 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
75-89 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา

ตัวบ่งชี้  1.6  ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย  (สมศ. 3.4)
                               ผู้เรียนปฏิบัติตนตามประเพณี วัฒนธรรมไทย แสดงออกถึงความรัก ความหวงแหน ความชื่นชม ความภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชาติให้ดำรงอยู่สืบไป
เกณฑ์การพิจารณา
1.6.1          ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทย
1.6.2          ร้อยละของผู้เรียนแสดงความชื่นชม ความภาคภูมิใจ อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
1.6.3          ร้อยละของผู้เรียนร่วมเผยแพร่ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชาติ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  จากค่าร้อยละเฉลี่ย

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ผู้เรียนต่ำกว่า ร้อยละ 50
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
50-74 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
75-89 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา


ตัวบ่งชี้  1.7  มีน้ำใจนักกีฬา    1
                               ผู้เรียนยอมรับคำตัดสิน และเชื่อฟังคำสอนของผู้ฝึกสอนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ
ช่วยเหลือกัน ปฏิบัติตามกติกา มารยาทในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของการเป็นนักกีฬา
เกณฑ์การพิจารณา
                1.7.1      ร้อยละของผู้เรียนที่ยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสิน
                1.7.2      ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักอภัยและช่วยเหลือกันและกัน ขณะฝึกซ้อมและแข่งขัน
                1.7.3      ร้อยละของผู้เรียนที่เชื่อฟังคำสอนของผู้ฝึกสอน
                1.7.4      ร้อยละของผู้เรียนที่ปฏิบัติตามกติกา มารยาทการแข่งขัน
                1.7.5      ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของการเป็นนักกีฬา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้  จากค่าร้อยละเฉลี่ย

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ผู้เรียนต่ำกว่า ร้อยละ 50
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
50-74 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนระหว่างร้อยละ
75-89 มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา
ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป
มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา